Jak nakupovat

Prodejní podmínky
 1. PM DISTRILUX, spol. s r.o., s provozovnou Staroklánovická 185, 190 16 00 Praha 9, DIČ: CZ26430924 (dále také jen "prodávající"),
  provádí internetový prodej domácích elektrospotřebičů a dalších výrobků i jejich příslušenství a doplňků (dále také jen "Zboží") spotřebitelům v České republice na základě těchto prodejních podmínek.
 2. Spotřebitel si vybere ze zboží nabízeného v aktuálním internetovém katalogu prodávajícího (www.prackymycky.cz) a vybrané zboží objedná u prodávajícího pomocí objednávkového formuláře.
 3. Pokud má spotřebitel zájem o splátkový prodej, postupuje dle podmínek uvedených v informacích o SPLÁTKOVÉM PRODEJI .Ke splátkovému prodeji je možno vybrat pouze zboží, které je momentálně skladem.
 4. V objednávkovém formuláři je třeba správně vyplnit všechny rubriky. Nesprávně nebo neúplně vyplněný objednávkový formulář nebude zpravidla možno považovat za řádnou objednávku.
 5. Pomocí objednávkového formuláře může spotřebitel objednat zboží i na jiné místo dodání, než je registrováno jako jeho bydliště. V takovém případě spotřebitel uvede v objednávkovém formuláři jméno, příjmení, adresu a přesný termín dodání kam má být zboží dopraveno. Na této adrese bude adresát také vyzván k uhrazení částky za objednané zboží.
 6. Spotřebitel provede všechny postupné kroky pro vyplnění všech objednávkových formulářů.
 7. Objednané zboží , které je skladem, bude dodáno (při zasílání zboží poštou odesláno) spotřebiteli druhý pracovní den po obdržení objednávky, pokud objednávka bude učiněna do 15.30 hod. (Tato dodací lhůta nemusí být dodržena pouze v případě technických nebo jiných překážek, které existují mimo prodávajícího - jako je například živelní pohroma bránící přepravě aj.)
 8. Zboží je dodáváno těmito způsoby:
  A. Přepravované zboží
  Objednané zboží přiveze prodávajícím pověřený přepravce na adresu v České republice, uvedenou v objednávkovém formuláři, v dohodnutém termínu dodání (bod 8.). Náklady této přepravy zboží Kč hradí kupující a to ve výši 490,- Kč za jeden kus. Vyiímku tvoří vysavače a drobné elektrospotřebiče (jako kávovary, pressa, podvěsné digestoře apod., které budou dle váhy bez ohledu na kupní cenu zasílány poštou. V těchto případech poštovné a balné hradí kupující a to ve výši 120,-.
  B. Zboží zasílané poštou
  Objednané zboží bude ve stanovené lhůtě (bod 6.) odesláno poštou na dobírku na adresu v České republice, uvedenou v objednávkovém formuláři, (popř. na místo adresáta, pokud je odlišný od spotřebitele).
 9. V den přijetí objednávky dohodne prodávajícím pověřený přepravce se spotřebitelem konkrétní termín dodání objednaného zboží (neplatí při zasílání poštou).
 10. Není-li možno objednávku přijmout (kupříkladu vzhledem k nesprávně nebo neúplně vyplněnému objednávkovému formuláři), bude prodávající neprodleně telefonicky kontaktovat spotřebitele a pokusí se o co nejrychlejší odstranění překážek.
 11. Při dodání přepravovaného zboží (bod 7. písm. A.) bude zboží dopraveno na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Podmínkou přitom je sjízdná příjezdová cesta. Budou-li to tedy umožňovat okolnosti, přepravce na požádání osoby, která zboží přebírá, pomůže dodané zboží přestěhovat až na konkrétní místo v domě, není toto však jeho povinností a neprovádí zapojení ani instalaci.
 12. Zboží je dodáváno v běžných obalech od výrobce. Spolu s objednaným zbožím bude vždy dodán návod k obsluze a vyplněný záruční list (ledaže jde o takové doplňky nebo příslušenství zboží, u nichž nejsou tyto doklady dodávány, jako jsou např. sáčky na prach do vysavačů, zboží v cenách do 3 tis. Kč aj.) a předána faktura s náležitostmi daňového dokladu. Spotřebitel, popřípadě jiná přebírající osoba, která je k tomu spotřebitelem zmocněna, musí svým podpisem na kopii dokladu potvrdit řádné převzetí objednaného zboží spolu se všemi uvedenými doklady.
 13. Předáním objednaného zboží spotřebiteli (resp. spotřebitelem k tomu zmocněné osobě) a převzetím tohoto zboží spotřebitelem (resp. spotřebitelem k tomu zmocněnou osobou) dochází k uzavření kupní smlouvy o prodeji spotřebitelem objednaného zboží za kupní cenu vyplývající z bodu 15., která je uvedena v předané faktuře.
 14. V případě, že při prvním dodání nedojde k předání a převzetí zboží, prodávajícím pověřený přepravce telefonicky projedná se spotřebitelem termín opakovaného dodání. Spotřebitel přitom bude (nespočívá-li důvod, pro který nebylo možno objednané zboží předat hned napoprvé, na straně prodávajícího nebo přepravce) povinen zaplatit prodávajícímu spolu s cenou zboží i vyúčtované přepravní náklady spojené s opakovaným dodáním objednaného zboží, a to ve výši vyplývající z aktuálního internetového katalogu prodávajícího.
 15. Spotřebitel musí ve vlastním zájmu při přebírání objednaného zboží zkontrolovat, zda zboží není poškozeno, jakož i úplnost předávaných dokladů (včetně vyplněného data převzetí zboží v záručním listu). Na případné poškození zboží je nutno ihned upozornit přepravce, který je povinen sepsat o tomto poškození škodní protokol. (Nebude-li při předání a převzetí zboží takový protokol sepsán, bude třeba vycházet z toho, že přepravované zboží bylo dodáno nepoškozené.) Jestliže přepravované zboží bude při dodání poškozené, je přepravce povinen vzít ho ihned zpět a neprodleně telefonicky projednat se spotřebitelem termín dodání nového zboží.
 16. Za objednané zboží dodané prodávajícím je spotřebitel povinen zaplatit prodávajícímu cenu tohoto zboží obsaženou v aktuálním internetovém katalogu prodávajícího, platném ke dni doručení objednávky spotřebitele prodávajícímu.
 17. Spotřebitel zaplatí kupní cenu objednaného zboží jedním z těchto způsobů:
  A. Platba v hotovosti při dodání zboží
  (v takovém případě bude faktura obsahovat zároveň potvrzení o zaplacení a objednané zboží spolu s touto fakturou bude předáno spotřebiteli oproti úplnému zaplacení).
  B. Platba dobírky při zaslání objednaného zboží poštou na dobírku
  C. Platba při splátkovém prodeji -platba akontace při převzetí zboží dle druhu úvěru a dále splátky dle podmínek splátkového prodeje .
 18. Vlastnické právo k objednanému zboží dodanému spotřebiteli přechází na spotřebitele úplným zaplacením vyfakturované kupní ceny. V případě splátkového prodeje zaplacením akontace. Jestliže však celá kupní cena byla zaplacena předem, přechází toto vlastnické právo na spotřebitele až předáním a převzetím dodaného zboží.
 19. Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy o prodeji objednaného zboží do 14 dnů od převzetí tohoto zboží (§ 53 odst. 6, první věta, občanského zákoníku). Předpokladem vrácení spotřebitelem zaplacené kupní ceny za objednané zboží přitom je i v takovém případě vrácení prodávajícím dodaného zboží, včetně veškerého jeho příslušenství, v úplném, nepoužitém, nepoškozeném, neznečistěném a hygienicky nezávadném stavu.
 20. Odpovědnost prodávajícího za vady dodaného zboží je upravena v záručních podmínkách prodávajícího pro internetový prodej a v příslušném záručním listu. Tyto záruční podmínky obsahují i informaci o záruce a o záručním servisu.
 21. Informace o pozáručním servisu a o službách poskytovaných po prodeji jsou obsaženy na internetových stránkách (odkaz na servis).
 22. Spotřebitel zasláním vyplněného objednávkového formuláře prodávajícímu dává dobrovolně souhlas ke zpracování a použití svých osobních údajů, obsažených v tomto objednávkovém formuláři, prodávajícím (včetně jeho případných právních nástupců) při jeho obchodní činnosti, a to v rámci informačního systému spotřebitelů sloužícího k evidenci nákupů zboží spotřebitelem jako předpokladu pro poskytování výhod z programu výhod spotřebitelů, k zasílání požadovaného příslušenství a doplňků zboží (jako jsou např. sáčky na prach do vysavačů aj.), k zasílání informací o nových typech zboží a o servisních a jiných službách, k zasílání reklamních a propagačních materiálů nebo předmětů a k využívání zkušeností spotřebitelů s výrobky prodávanými v rámci internetového prodeje, to vše bezúplatně, pro území celé České republiky a na období působení prodávajícího (včetně jeho případných právních nástupců) na trhu s domácími elektrospotřebiči nebo dalšími výrobky v České republice. Správcem uvedených osobních údajů bude prodávající (resp. jeho případní právní nástupci).
 23. Nabídka vyplývající z internetového katalogu prodávajícího platí vždy po dobu, která je v něm uvedena.
 24. Tyto prodejní podmínky neplatí pro prodej zboží podnikatelům pro podnikatelské účely.
 25. Jakoukoli odchylku od těchto prodejních podmínek musí prodávající a spotřebitel dohodnout písemnou formou, a to ještě před zasláním vyplněného objednávkového formuláře prodávajícímu.
 26. Tyto prodejní podmínky tvoří nedílnou součást nabídky prodávajícího na internetový prodej zboží spotřebitelům, a to jak spotřebitelům obecně, tak i jednotlivým, individuálně určeným spotřebitelům.
 27. Tyto prodejní podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, vzniklé v rámci internetového prodeje prodávajícího mezi prodávajícím a spotřebitelem, což spotřebitel v plném rozsahu a bez výhrad akceptuje zaslání vyplněného objednávkového formuláře prodávajícímu

| Nákupní košík |

Položek: 0
Cena: 0,00,-
Cena s DPH: 0,00,-

upravit/koupit

 

| Seřadit zboží |

 

| Hledej |